پوستر - با من بمون

:: پوستر - با من بمون

        

در صفحه های مجازی، همراه ما باشید

         

هرگونه ویرایش و کپی برداری از اجزاء طرح، مورد رضایت طراح نمیباشد و شرعا حرام است.
باعث خوشحالیست که انتقاد و پیشنهادتان از بلاگ را در صفحه پیشنهادات و انتقادات مطرح کنید.
منبع : کمیل پوراکبر | طراح گرافیکپوستر - با من بمون
برچسب ها :

پوستر - همخواب

:: پوستر - همخواب

        

در صفحه های مجازی، همراه ما باشید

         

هرگونه ویرایش و کپی برداری از اجزاء طرح، مورد رضایت طراح نمیباشد و شرعا حرام است.
باعث خوشحالیست که انتقاد و پیشنهادتان از بلاگ را در صفحه پیشنهادات و انتقادات مطرح کنید.
منبع : کمیل پوراکبر | طراح گرافیکپوستر - همخواب
برچسب ها :

پوستر - عشق

:: پوستر - عشق

        

در صفحه های مجازی، همراه ما باشید

         

هرگونه ویرایش و کپی برداری از اجزاء طرح، مورد رضایت طراح نمیباشد و شرعا حرام است.
باعث خوشحالیست که انتقاد و پیشنهادتان از بلاگ را در صفحه پیشنهادات و انتقادات مطرح کنید.
منبع : کمیل پوراکبر | طراح گرافیکپوستر - عشق
برچسب ها :

پوستر - مصباح الهدی

:: پوستر - مصباح الهدی

       

در صفحه های مجازی، همراه ما باشید

        

هرگونه ویرایش و کپی برداری از اجزاء طرح، مورد رضایت طراح نمیباشد و شرعا حرام است.
باعث خوشحالیست که انتقاد و پیشنهادتان از بلاگ را در صفحه پیشنهادات و انتقادات مطرح کنید.

منبع : کمیل پوراکبر | طراح گرافیکپوستر - مصباح الهدی
برچسب ها :

پوستر - آلبرت انیشتین

:: پوستر - آلبرت انیشتین

        

در صفحه های مجازی، همراه ما باشید

         

هرگونه ویرایش و کپی برداری از اجزاء طرح، مورد رضایت طراح نمیباشد و شرعا حرام است.
باعث خوشحالیست که انتقاد و پیشنهادتان از بلاگ را در صفحه پیشنهادات و انتقادات مطرح کنید.
منبع : کمیل پوراکبر | طراح گرافیکپوستر - آلبرت انیشتین
برچسب ها :

پوستر - علم و اخلاق

:: پوستر - علم و اخلاق

        

در صفحه های مجازی، همراه ما باشید

         

هرگونه ویرایش و کپی برداری از اجزاء طرح، مورد رضایت طراح نمیباشد و شرعا حرام است.
باعث خوشحالیست که انتقاد و پیشنهادتان از بلاگ را در صفحه پیشنهادات و انتقادات مطرح کنید.
منبع : کمیل پوراکبر | طراح گرافیکپوستر - علم و اخلاق
برچسب ها :